Goedemorgen allemaal,

(english beneeth)

Het is weer een tijdje geleden dat ik een stukje schreef voor mijn BLOG. Het werd wel weer eens tijd om wat te schrijven over wat me bezighoud en wat mijn bronnen van inspiratie zijn op het moment om te schilderen.

Mijn atelier heb ik al een aantal weken niet kunnen bezoeken, waardoor mijn project “Wereld erfgoed” en meer specifiek op dit moment, “de Waterwerken van Kassel” een tijdje moet stilliggen. Feit is dat ik 3 januari aan mijn heup geopereerd ben en daarom genoodzaakt thuis geduldig te revalideren. Ik maak het beste van deze tijd, en doe trouw mijn oefeningen, afgewisseld met rust en dagelijkse wandelingetjes.

Heel graag echter wilde ik de tijd ook invullen met schilderen en voordat ik me een idee had gevormd, werd ik getipt over een “wedstrijd” met een bepaalde opdracht-omschrijving die me nieuwsgierig maakte. Ik lag, kort na de ingreep in mijn heup, thuis (vrij passief) op mijn revalidatie bed, toen ik het Messenger bericht binnenkreeg: “Heb je gezien dat…. Echt wat voor jou..?!” Uuuh dacht ik.. (het was nog geen twee weken na mijn operatie) dat komt even onverwacht, dus geprikkeld tot plannen en actie moest ik toch nadenken, omschakelen en de informatie opzoeken die ik nodig had om de vraag in te schatten. De volgende dag toen er twee collega’s op ziekenbezoek waren, had ik inmiddels al wel de website gevonden en was het creatieve proces in mijn gedachten in gang gezet. Maar al pratend en vertellend van wat mij bezighield tijdens mijn aan huis gebonden zijn, zo zonder verdere verplichtingen buitenshuis, vormde zich mijn plan. Ik beginnen aan de opdracht en maar zien of ik het op tijd zou redden. Dan had ik in ieder geval iets nieuws uitgeprobeerd.

Nu sta ik, in deze periode na een periode van veel stress rond mijn verzuim periode bij de organisatie waar ik in dienst was als thuisbegeleider op een kruispunt in mijn leven. Januari 2019, voor mijn andere werk ben ik op een ander spoor terecht gekomen en moet er na mijn revalidatie een plan komen over wat ik tot mijn pensioen het beste voor werk kan doen. De schoorsteen moet roken en maatschappelijk heb ik verplichtingen. Maar de eerste zes weken moet ik in eerste instantie aan mijn eigen mobiliteit werken. Dus nadenken aan mijn andere werk staat op een zeeeeer laag pitje, eerst maar tijd voor mezelf en er het beste van maken.

En dus redeneerde ik: Een nieuw jaar geeft nieuwe mogelijkheden, een mini-atelier was ingericht op een kamer boven en ik kon de trap inmiddels weer op. Ik kreeg veel zin om me te laten prikkelen tot iets nieuws. En zo kwam het dat ik gehoor gaf aan de oproep tot een schilderij dat geïnspireerd was door één van de kunstenaars cq. Oude meesters zoals zij behandeld waren in een kunstprogramma. Ik vond bij uitzending gemist een aflevering over een werk van “Frans Hals”. En in het algemeen werd veel informatie gegeven over zijn werk en werkwijze in het algemeen en de onderwerp keuze.

Toen al snel wist ik het, mijn onderwerp en een kijk in mijn leven anno 2019 en een uitdaging eens een andere insteek te proberen. Ik zou een portret gaan schilderen op een wijze waarop ik dat nog niet eerder gedaan had. Ik zou een onderschildering maken een opzet in potlood en opgeschilderd in monotone kleuren om het daarna te “doodverven” voordat ik aan het aanbrengen van kleur zou beginnen. Frans Hals heeft veel mensen geschilderd met aandacht voor hun karakter en persoonlijkheid, het zijn vaak lachende mensen, die de beschouwer lijken aan te kijken.

Thuis atelierIk wist mijn model! Mijn dochter, die haar eigen weg in het leven heeft gekozen en in transitie is gegaan. Zoals ik al eerder schilderde als een Feniks uit de as leefde ze met haar creativiteit uit tot een volwassene. Mensen die willen volgen hoe zij haar ontwikkeling laat zien in video’s over haar creativiteit creaties, acrobatiek en freerunnen naaldkunst etc, moeten maar eens op you tube googelen naar Animated steps.

En zo is mijn eerste schilderij in 2019 tot stand gekomen en heb ik geprobeerd het in te zenden zenden voor het programma “Het geheim van de meester

En de kop is er af voor het komende jaar. Mijn focus ligt op het maken en naar buiten brengen van schilderijen over onderwerpen die mij ontroeren, boeien of enthousiast maken.

Over mijn volgende project, thuis in mijn revalidatie tijd de volgende keer.

 

Good morning all,

It has been a while since I wrote a piece for my BLOG. It was time to write something about what occupied me and what my sources of inspiration to paint are at the moment .
I have not been able to visit my studio for several weeks, so my project "World Heritage" and more specifically at the moment, "the Water Works of Kassel" has to be idle for a while. The fact is that I am operated on my hip on January 3 and therefore I need to be patiently rehabilitating at home. I make the best of this time, and faithfully do my exercises, interspersed with rest and daily walks.
I really wanted to fill the time with painting and earlier I was given an idea, I was tipped over a "contest" with a certain assignment description that made me curious. It was only shortly after the procedure in my hip, that I layed on my rehabilitation bed at home (quite passively) when I received the Messenger message: "Did you see that .... Really what for you ..?! "Uuuh I thought .. (it was less than two weeks after my surgery) that came just as unexpected, so I had to think it over. I had to make up my mind, switch over to becoming creative and productive again, instead of being a patient. Shortly after I fond the information I needed to estimate the demand.

The next day when there were two colleagues on a visit me, because I was back from he hospital, I had already found the website and the creative process was set in motion in my mind. And while talking and telling about what.occupied me during my home-bound situation, and without any further obligations out of the house, my plan was born.

I decided to start the assignment and would find out if I could manage to finish it in the given time. Then atleast I would have tried something new.


Now I am in this situation, after a period of great stress around my absence period at the organization where I was employed, as a home supervisor,I find myself at a crossroads in my life.

Now.. January 2019, for my other work I ended up on a different track and after my rehabilitation a plan has to be put on what I can do best for work until my retirement. The chimney has to smoke and socially I have obligations. But the first six weeks I have to work on my own mobility in the first instance. So thinking about my other work is on a low level first time for myself and making the best of it.
And so I reasoned: A new year gives new possibilities, a mini-studio was set up in a room upstairs and I could now get up the stairs again. I made a lot of sense to make me tickle for something new. And so it came about that I responded to the call for a painting that was inspired by one of the artists cq. Old masters as they were precented and discussed, in an art program at TV. I found online the missed episode about a work by Frans Hals on the broadcast. And in general, a lot of information was given about his work and working method in general and the subject choice.
Then I soon knew, what my subject would be and refereed to my life in 2019 and a technical challenge to try another approach in painting. I would paint a portrait in a way that I had not done before. I would make an underpainting in pencil and repainted in monotone colors and then (deadlayer) it before I would start applying color. Frans Hals painted many people with attention to their character and personality, they often are smiling people who seem to look at the viewer.
I knew my model! My daughter, who has chosen her own way in life and has gone into transition.I have seen her grow up and come to fruition. As I previously painted as a Phoenix from the ashes, she has grown into an adult with her creativity. People who want to follow how they show their development in videos about her creativity creations, acrobatics and freerunned needle art etc, have to google to Animated steps.
And that is how my first painting came about in 2019 and I tried to send it in for the program "The secret of the master"
And the head is finished for the coming year. My focus is on making and bringing out paintings about subjects that move, fascinate or enthuse me.
About my next project, home in my rehabilitation time next time.

Reageer op dit bericht