Het eerste schilderij voor een serie die geInspireerd is op het werelderfgoed in Kassel is gereed.

Voor mij een heerlijke gelegenheid om verder me te verdiepen in het thema water. Maar dan nu geInspireerd door de stroom water die langs de bergwand geleid wordt door verschillende waterwerken. Een rijke geschiedenis, I een omgeving waar de natuur zijn relatieve gang mag gaan rond de constructies van grote landschaps architecten in de geschiedenis.

Hoe dan ook, zoekt het water er zijn eigen(wijze) weg.

Zoals het leven als een stroom kan zijn, is het vanuit dit perspectief bekeken, voor mij één en al schoonheid. Bekijk het eens rustig, en op enige afstand. Kies een mooie zomerse dag uit wanneer de zon vrij spel heeft. Obstakels doen het water wit opschuimen en contrasteren met de hindernisloze perioden, waarin een glimp van de bodem te zien is. Directe zonnestralen worden gereflecteerd al naar gelang de beweging en snelheid van het water.

Emoties, bewegingen in het gemoed, zijn als de rimpelingen en stroomversnellingen hier, soms draaikolkjes soms een stille plek in een bocht. Een stroming als dit, met een stevige bedding van krachtige rotsblokken, maken (leven) interessant, kijk en neem de tijd om de stroming op je in te laten werken. Ergens is een begin, en waar leidt het heen?

 

(Het is laat en tijd om te gaan slapen, later zal ik de tekst nog eens ged nalopen.)


English translation

The first painting for a series inspired by the world heritage in Kassel is ready.

For me a wonderful opportunity to delve further into the theme of water. But now inspired by the stream of water that is led along the mountainside by various water works. A rich history, an environment where nature can go its relative course around the constructions of great landscape architects in history.

As life can be like a stream, viewed from this perspective, it is all beauty to me. Take a look at it quietly and at some distance. Choose a nice summer day when the sun is free. Obstacles cause the water to foam white and contrast with the obstacle-free periods in which a glimpse of the soil can be seen. Direct sun rays are reflected according to the movement and speed of the water.
Emotions, movements in the mind, are like the ripples and rapids here, sometimes vortices sometimes a quiet place in a bend. A current such as this, with a firm bed of powerful boulders, makes (life) interesting, watch and take the time to let the current influence you. Somewhere is a start, and where does it lead?

Emotions, movements in the mind, are like the ripples and rapids here, sometimes vortices sometimes a quiet place in a bend. A current such as this, with a firm bed of powerful boulders, makes (life) interesting, watch and take the time to let the current influence you. Somewhere is a start, and where does it lead?

Reageer op dit bericht