Knotwilgen

Wat een fijn nieuw avontuur. Het begon als een ingeving om vorig jaar tijdens de kunstroute toen we het Rembrandtjaar vierden, dat ik drie demonstratie doekjes maakte met knotwilgen die hier nu uitgewerkt zijn. Het waren doekjes die de stappen moesten laten zien waar ik dat jaar mee experimenteerde. Het idee, was een onderlaag van Sienna, waarna, de schets als tekening en later geschilderd onderwerp er op gezet zou worden. Gevolgd door de studie van de vorm en de licht en donker tonen in een basis schilderij in grijstonen. Het karakteristieke van de ruige knotwilg begon sterk te spreken.
Het avontuur volgde daarop dat ik met kleur het zou verlevendigen tot een dynamisch schilderij. Het onderwerp dat door de drie composities van elkaar verschilde bepaalde de uiteindelijke resultaten. Zelf volgde ik verder geheel mijn gevoel. En elk van de drie liet me op een verschillend moment van stoppen kiezen. Het resultaat is mijn expressie van de typische bomen uit mijn  omgeving. Bomen waar ik heerlijk van kan genieten.

En zo inpireerde ik mijzelf.

And thus I inspired myself

What a great new adventure. It started as a hunch last year during the art route when we celebrated the Rembrandt Year, that I made three demonstration wipes with knot willows that are now elaborated here. It was wipes that had to show the steps I was experimenting with that year. The idea, was a sublayer of Sienna, after which, the sketch would be put on it as a drawing and later painted subject. Followed by the study of the shape and the light and dark tones in a basic painting in gray tones. The characteristic of the rugged willow began to speak strongly.

The adventure followed that I would enliven it with colour into a dynamic painting. The subject that differed from each other by the three compositions determined the final results. I followed my feelings. And each of the three made me choose at a different time of quitting. The result is my expression of the typical trees from my area. Trees i can enjoy.