Ergens in Zuid-Afrika, in Kaapstad woont een meisje.

Dit meisje werd onder mijn aandacht gebracht, toen de muzikant die ik eens schilderde, mij vroeg om zijn dochter te schilderen. Dat kon ik gezien de omstandigheden niet als een betaalde opdracht zien. Maar er is, sinds ik de schilderijen maakte, een band ontstaan die bleef. Omdat ik door hen te schilderen, de muzikant extra inspireerde tot het zoeken naar promotiekansen van zijn muziek., was hij mij blijven benaderen via de mail en de apps. Want er was op opeens een vrouw uit Europa geweest die hem had geschilderd. Het had hem geraakt en geïnspireerd. Hij werkt intussen aan een nieuw album dat moet heten: "tekenen aan de wand". Immers ik had hen ook geschilderd met afrikaanse tekeningen aan de (rots)wand. Ik had nadat ik met Dinie in 2008 in Zuid Afrika was geweest, pas twee jaar later de schilderijen af en hem met wat speurwerk op het internet gevonden. Daarna had ik zijjn adres gevraagd, om hem foto's te kunnen sturen van de schilderijen. Het waren er twee, van zijn muziek maatje, de vrouw met de samba's en drum en hemzelf, spelend op zijn guitaar. Hij liet me niet meer los. Hij wilde weten hoe het met mij ging, maar vroeg hulp bij het benaderen van personen voor zijn muziek. Ik zocht soms op het internet wat mensen voor hem op, of gaf hem hints voor mogelijkheden voor netwerken in Afrika, veel meer kon ik niet doen. Maar hij was steeds verguld met de resultaten. Ik hoor dat hij nu en dan optreedt met een band en later weer met een andere band. Hij heeft relaties en er is publiek en hij maakt muziek. Afro-reggae is een genre dat de mensen daar in de benen brengt en wat ook verhaalt over het leven in de getto's

Nu vroeg hij me zijn dochter te schilderen, ik had nog een doek staan dat ik wel kon gebruiken. Ik kreeg per whatsapp wat foto's, van een dotje van een meisje. Het duurde even voordat ik een geschikte kreeg, maar ik ging aan de slag.Ik werkte er thuis aan, en pauzeerde voor de zebra voor mijn kleindochter. Ik had intussen bedacht dat ik een link met hem als muzikant wilde leggen in het schilderij. En ik wilde de fragmenten vand e omgeving waarin dat meisje leeft in zijn huis verwerken. de kleuren, van de kleding en de meubels in wat bleek, zijn keuken. Later stuurde hij op verzoek wat foto's van het meisje bij zijn guitaar, zittend op de bank. Ik had mijn schildersdoek en ik ging er op los.

Gisteren was het schilderij af vond ik en signeerde het. Snel maakte ik wat foto's en stuurde het hem op. ik kreeg een bewonderende reactie, maar even later een schokkend bericht. Hij had net gehoord dat de moeder van het meisje overleden was. Hij schreef TB en COVID 19. Wat een bijzonder samenvallen is dit. Op vreemde manier groeit het verhaal van dit meisje uit tot een beeld van 2021. COVID beheerst de wereld, in Afrika zouden ze zelfs het Afrikaanse virus hebben. Gemuteerd van de originele. En daar is mijn verre vriend de muzikant in de rouw en was de sociale dienst net geweest om het meisje officieel onder zijn hoede te stellen. In de app vertelde hij dat hij nadacht hoe hij het de kleuter zou moeten vertellen. Het meisje dat tot nu toe steeds zei: mama is er niet, want zij is ziek.

Bij het schilderij Yamkela, de dochter van de muzikant.

Bij het schilderij Yamkela, de dochter van de muzikant.

 

The musician's daughter
A girl lives somewhere in South Africa, in Cape Town.

This girl was brought to my attention when the musician I once painted asked me to paint his daughter. Given the circumstances I could not see that as a paid assignment. But since I made the paintings, a bond has developed that lasted. Because by painting them, I gave the musician extra inspiration to look for opportunities for promotion of his music, he continued to approach me via email and the apps. Because suddenly a woman from Europe had painted it. It had touched and inspired him. He is now working on a new album that should be called "drawing on the wall". After all, I had also painted them with African drawings on the (rock) wall. After I had been to South Africa with Dinie in 2008, I had only finished the paintings two years later and after some research I found him on the internet. Then I asked for his address, so I could send him pictures of the paintings. There were two of them, his music buddy, the woman with the sambas and drums, and himself, playing his guitar. He never let go of me. He wanted to know how I was doing, but asked for help approaching people for his music. Sometimes I looked up some people for him on the internet, or gave him hints for possibilities for networking in Africa, I couldn't do much more. But he was always delighted with the results. I hear that he performs now and then with a band and later with another band. He has relationships and there is an audience and he makes music. Afro-reggae is a genre that gets people there and also tells about life in the ghettos

Now he asked me to paint his daughter, I still had a canvas that I could use. I received some photos by WhatsApp, of a cutie from a girl. It took me a while to get a suitable one, but I got down to work, I worked on it at home, pausing for the zebra for my granddaughter. In the meantime I had realized that I wanted to make a link with him as a musician in the painting. And I wanted to process the fragments of the environment in which that girl lives in his house. the colors, of the clothes and the furniture in what turned out to be his kitchen. Later, upon request, he sent some pictures of the girl sitting by his guitar sitting on the sofa. I had my canvas and I went crazy.

Yesterday I found the painting and signed it. I quickly took some pictures and sent it to him. I received an admiring response, but a moment later a shocking message. He had just heard that the girl's mother had died. He wrote TB and COVID 19. What a special coincidence this is. In a strange way, the story of this girl grows into a picture of 2021. COVID rules the world, in Africa they even have the African virus. Mutated from the original. And there is my distant friend the musician in mourning and the social services had just come to officially place the girl under his wing. In the app he said that he was thinking about how to tell the toddler. The girl who kept saying: Mommy is not here, because she is ill.

At the painting Yamkela, the musician's daughter.